วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

Passive Voice


ไป Part 2 เลย


1. ประโยค  Active voice (แอ๊คถีฟ ว้อยซ์) 
และ  Passive voice (แพสสีฟ ว้อยซ์) มีลักษณะเป็นอย่่างไร


ประโยค  Active voice คือ ประโยคที่ประธานเป็นผู้กระทำกริยา เช่น
Jeffrey bakes cookies. เจฟฟรี่ย์อบคุ้กกี้


ประธานของประโยคนี้ คือ Jeffrey ซึ่งเป็นผู้กระทำกริยา bakes (อบ)
ประโยค  Passive voice คือ ประโยคที่ประธานเป็นผู้ถูกกระทำ เช่น
Cookies are baked by Jefrey. คุ้กกี้ถูกกินโดยเจฟฟรี่ย์


ประธานของประโยคนี้ คือ Cookies ซึ่งเป็นผู้ถูกกระทำกริยา bake 
แล้วใครเป็นคนอบ ก็คือ Jefrey


2. เราจะเห็นประโยค Passive Voice ในกรณีไหน


1. ประโยค Passive Voice แทนประโยค  Active Voice เมื่อเราต้องการบอกว่าเกิดอะไรขึ้นกับใครหรือกับอะไร 
ซึ่งจะเจอมากที่สุดในข่าวหรือการรายงานเหตุการณ์ในภาษาอังกฤษนั่นเอง 
อาจจะรู้ว่าใครทำหรือไม่รู้ก็ได้ เช่นข่าวบอกว่าเพชรถูกขโมย เค้าก็ต้องรายงานว่า 
“The police car was stolen by an African tourist.” (รถตำรวจถูกนักท่องเที่ยวชาวแอฟริกันขโมยไป) 


สังเกตนะครับ ว่าทำไมใช้  was ไม่ใช้ is เพราะเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วในอดีต

และโดยปกติก็จะไม่พูดว่า "An African tourist stole the police car".(นักท่องเที่ยวชาวแอฟริกันได้ขโมยรถตำีีรวจไป)


3. จะเปลี่ยนประโยค  Active voice ให้เป็นประโยค  Passive voice ได้อย่างไร


ดูเทียบจากประโยคตัวอย่าง เลยนะครับ


Students moved the chairs.


1. ให้กลับเอากรรมของประโยค Active Voice  มาเป็นประธานในประโยค Passive Voice


ดังนั้นในประโยคตัวอย่าง the chairs ซึ่งเป็นกรรมจะต้องเป็นประธาน


2. ให้กลับเอาประธานของประโยค  Active voice ไปเป็นกรรม ในประโยค  Passive  voice โดยมีคำบุพบท ‘by’ นำหน้า ซึ่งบอกว่าใครคือผู้กระทำ


ประโยคนี้จึงต้องเปลี่ยนเป็น


The chairs were moved by students.
3. กริยาของประโยค  Active  voice  นั้น  
เมื่อนำมาสร้างประโยค  Passive  voice  
จะต้องเป็นรูปกริยาช่องที่ 3 (Past participle)  
โดยเขียนกริยา be ก่อน  
ซึ่งพอเราเอากรรมมาเป็นประธาน (ในประโยคนี้คือ the chairs) 
กริยา be ก็ผันตามประธาน และดูว่า tense เป็น tense อะไร 


สังเกตสิครับ ว่าประโยคตัวอย่าง tense เป็น past simple 


เมื่อประธานในประโยคใหม่คือ The chairs ก็ต้องตามด้วย were และกริยาช่อง 3 คือ moved นั่นเอง 


tense จึงเป็นสื่งที่ต้องระมัดระวังให้มาก ๆ


ผมว่าเราอาศัยแบบฝึกหัดอธิบายไปเรื่อย ๆ ดีกว่าครับ หยิบกระดาษเปล่าขึ้นมาแล้วทำทีละข้อเลย แล้วอ่านเฉลยพร้อมดูโครงสร้างของประโยคไปพร้อม ๆ กันเลยครับ


แบบฝึกหัดที่ 1 จงเปลี่ยนประโยค Active voice เป็น Passive voice


1. The students studies Mathemetics every day.
_______________________________________


2. They are washing a car on the lawn. ______________________________________


3. My mother has cooked the soup for two hours.
_______________________________________


4. The man told them the story. _______________________________________


5. Linda will keep the money until next Friday.
_______________________________________
เฉลยพร้อมคำอธิบาย
1. Mathemetics is studied by the students every day. 
โครงสร้างประโยคใหม่คือ 
ประธาน(กรรมในประโยคเดิม) + is + V3 + by + กรรม (ประธานในประโยคเดิม)

2. A car is being washed by them on the lawn.
โครงสร้างประโยคใหม่คือ 
ประธาน(กรรมในประโยคเดิม) + is being + V3 + by + กรรม (ประธานในประโยคเดิม) + on the lawn


3. The soup has been cooked by my mother for two hours.
โครงสร้างประโยคใหม่คือ 
ประธาน(กรรมในประโยคเดิม) + has been + V3 + by + กรรม (ประธานในประโยคเดิม) + for two hours
4. They were told the story by the man.
โครงสร้างประโยคใหม่คือ 
ประธาน(กรรมในประโยคเดิม) + were + V3 + the story + by + กรรม (ประธานในประโยคเดิม)


5. The money will be kept by Linda until next Friday.
โครงสร้างประโยคใหม่คือ 
ประธาน(กรรมในประโยคเดิม) + will be + V3 + by + กรรม (ประธานในประโยคเดิม) + until next Friday.ทีนี้ ลองหาว่าในบทอ่านข้างล่างนี้ 
ประโยคในรูป passive voice คือประโยคใดบ้่าง


แบบฝึกหัดที่ 2 ขีดเส้นใต้ประโยคหรืิออนุประโยคที่มีรูป passive voice            Coffee was originally called qahwahin Arabia. But, it was from the Turkish word kahveh that the modern words for coffee are derived; German kaffee. English coffee, French café, Dutch koffie.
            Although coffee was "born" in Ethiopia, it wasn't until the very late 1800's that coffee was introduced into other parts of Africa. Today Tanzania and Kenya grow some of the best tasting coffee on the planet.
            In coffee's early history, it was not consumed in the same way that we do today. Since the pulp of the coffee cherry was sweet, it was first eaten alone or with the seeds (beans). In some places, the green unroasted coffee beans were ground up and mixed with animal fat. This mixture was then pressed into small lumps and was used by travelers for energy. 
           Because of the dramatic increase in demand for coffee, around 1700 AD, the Dutch managed to get coffee plants and started to grow coffee in their colonies in Indonesia. Java, Sumatra, Timor and Bali were all Dutch colonies in which coffee was introduced and grown. The French and the British soon followed suit, by establishing coffee plantations in the French & English colonies in the Americas and in India. Coffee soon spread to the Spanish colonies throughout all of Central and South America.

เฉลย: ดูที่ขีดเส้นใต้
            Coffee was originally called qahwahin Arabia. But, it was from the Turkish word kahveh that the modern words for coffee are derived; German kaffee. English coffee, French café, Dutch koffie.
            Although coffee was "born" in Ethiopia, it wasn't until the very late 1800's that coffee was introduced into other parts of Africa. Today Tanzania and Kenya grow some of the best tasting coffee on the planet.
            In coffee's early history, it was not consumed in the same way that we do today. Since the pulp of the coffee cherry was sweet, it was first eaten alone or with the seeds (beans). In some places, the green unroasted coffee beans were ground up and mixed with animal fat. This mixture was then pressed into small lumps and was used by travelers for energy.
           Because of the dramatic increase in demand for coffee, around 1700 AD, the Dutch managed to get coffee plants and started to grow coffee in their colonies in Indonesia. Java, Sumatra, Timor and Bali were all Dutch colonies in which coffee was introduced and grown. The French and the British soon followed suit, by establishing coffee plantations in the French & English colonies in the Americas and in India. Coffee soon spread to the Spanish colonies throughout all of Central and South America.
Source: http://chilipaper.com/FNCC/history_of_coffee.htm

ไป Part 2


กลับไปยังหน้าหลักของ วิชา 890102 Fundamental Reading and Writing เพื่อทบทวนเรื่องอื่น ๆ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น